31 ارديبهشت 1397 ساعت 00:08

تازه‌های سایت

ورود به سایت

تبلیغات

کتاب صوتی رادیو مثبت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اسلایدهای آموزشی آمار و احتمالات مهندسی

این مجموعه اسلایدهای آموزش آمار و احتمالات مهندسی توسط جناب آقای دکتر پرویز نصیری جهت استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر در 8 فصل گردآوری و تنظیم شده است ، در زیر تمامی سرفصل‌ها و مباحث این آموزش با توضیحات کافی ذکر شده است.

نویسنده: دکتر پرویز نصیری
ناشر : آیاپیر

اسلایدهای آموزشی درس آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی کامپیوترفصل اول: آمار توصیفی

 • مفاهیم اساسی
 • شاخص های گرایش مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • جدول توزیع فراوانی
 • نمودارها
 • چولگی و برجستگی
 • کدگزاری
 • جامعه آماری دو بعدی

فصل دوم: احتمال

 • فضای نمونه
 • پیشامد
 • شمارش
 • اصول شمارش
 • جایگشت
 • ترکیب
 • احتمال
 • تابع احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال شرطی
 • دو پیشامد
 • فرمول بیز

فصل سوم : توزيع متغيرهای تصادفی

 • متغیر تصادفی
 • متغیر تصادفی گسسته
 • متغیر تصادفی پیوسته
 • تابع توزیع F(x)
 • تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
 • تابع توزیع توام
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
 • تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
 • استقلال دو متغیر تصادفی
 • امید ریاضی
 • گشتاورها
 • ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
 • چولگی و برجستگی در جامعه
 • تابع مولد گشتاورها
 •  نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم : توزيع‌های احتمال خاص

 • توابع احتمال خاص گسسته
 • توابع چگالی احتمال خاص پيوسته


فصل پنجم : توزیع‌های نمونه‌گیری

 • برآوردگر
 • توزیع مشترک
 • توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
 • توزیع میانگین
 • قضیه حد مرکزی
 • تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
 • توزیع واریانس نمونه
 • توزیع
 • توزیع نسبت واریانس دو نمونه


فصل ششم : برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای پارامتر

 • برآورد نقطه‌ای
 • روش گشتاورها
 • روش درستنمایی ماکزیمم
 • فصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال
 • فاصله اطمینان برای P در توزیع دو جمله‌ای
 • فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین دو جامعه
 • فاصله اطمینان برای واریانس جامعه
 • فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس


فصل هفتم : آزمون فرض‌های آماری

 • مفاهیم اولیه
 • آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال
 • آزمون فرضهای دوطرفه با استفاده از فاصله اطمینان
 • آزمون فرض آماری با استفاده از P- مقدار
 • آزمون فرض برای پارامتر توزیع دو جمله‌ای
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین دو جامعه
 • آزمون فرض برای واریانس جامعه
 • آزمون فرض برای نسبت دو واریانس

فصل هشتم : همبستگی و رگرسیون

 • ضریب همبستگی
 • خط رگرسیون
 • پیش بینی
 • آزمون فرض برای آلفا
 • آزمون فرض برای بتا

 

 اسلایدهای اموزش آمار واحتمالات مهندسی حجم فایل : 1.86 MB

گذرواؤه بازگشایی رمز فایل : www.aiapir.com

دانلود اسلاید آمار و احتمالات مهندسی کامپیوتر  تعداد اسلاید: 191 قطعه

دانلود اسلاید آمار و احتمالات مهندسی دکتر نصیری دانلود اسلایدهای آمار و احتمالات مهندسی

 

Template Design:Dima Group