انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران

دانشگاه مجازي Virtual Un => زبان عمومی و تخصصی => نويسنده: كیانی در 12 فروردين 1392,ساعت 19:27:42عنوان: استنباط منطقی وقایع گذشته
ارسال شده توسط: كیانی در 12 فروردين 1392,ساعت 19:27:42
استنباط منطقی وقایع اتفاق افتاده در گذشته

برای نشان دادن استنباط منطقی وقایع صورت گرفته در گذشته از ترکیب must have + p.p استفاده می‌کنیم.

کد:
The streets are wet , it must have rained last night.

درختان خیس هستند ، بایستی دیشب باران باریده باشد.

نمونه سوال:
 
کد:
the theory of continental drift assumes that
 there ..... long - term climatic changes in many areas during the past.
1) must have been
2) must be
3) must have
4) must