آمار عمومی - mv
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 5 ساعت و 12 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 9 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 9 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
Assembly 4
++C , C 2
ديگر زبان ها 1
سخت افزارهای عمومی 1
ساختمان داده ها 1
Assembly 6.5574%
ديگر زبان ها 2.5641%
ساختمان داده ها 1.0417%
++C , C 0.5797%
سخت افزارهای عمومی 0.3984%