آمار عمومی - fa87
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 7 ساعت و 59 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 16 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 13 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 1 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
ديگر زبان ها 3
ذخیره و بازیابی 3
ASP.net 2
طراحی وب سايت 2
مهندسی نرم افزار 2
C#.net 1
نرم افزارهای گرافيكی 1
Microsoft Windows 1
ديگر دروس 1
ذخیره و بازیابی 10.7143%
ديگر زبان ها 7.6923%
مهندسی نرم افزار 2.9851%
ديگر دروس 1.6667%
ASP.net 1.1429%
نرم افزارهای گرافيكی 0.8475%
طراحی وب سايت 0.5731%
Microsoft Windows 0.4902%
C#.net 0.4167%