آمار عمومی - momi2731
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 4 ساعت و 16 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 7 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 3 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
كارشناسی ارشد 2
نظريه زبان ها 2
سخت افزارهای عمومی 1
SQL SERVER 1
لپ تاپ 1
نظريه زبان ها 10.0000%
كارشناسی ارشد 2.8986%
SQL SERVER 0.9434%
لپ تاپ 0.8403%
سخت افزارهای عمومی 0.3984%