آمار عمومی - msdn
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 12 ساعت و 6 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 48 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 23 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
++C , C 17
متفرقه 7
مدار منطقی و معماری کامپیوتر 6
عملكرد سيستم عامل 5
روباتيک 3
ديگر دروس 2
ساختمان داده ها 2
امنيت در شبكه 1
نرم افزار هاي كاربردي 1
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1
مدار منطقی و معماری کامپیوتر 18.7500%
عملكرد سيستم عامل 14.7059%
روباتيک 9.0909%
مدارات الکترونیکی 5.2632%
++C , C 4.9275%
ديگر دروس 3.3333%
ساختمان داده ها 2.0833%
متفرقه 1.9391%
Assembly 1.6393%
امنيت در شبكه 1.5385%