آمار عمومی - baharan20
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 4 ساعت و 22 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 6 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 3 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 3
++C , C 1
مهندسی نرم افزار 1
طراحی الگوریتم ها 1
طراحی الگوریتم ها 5.2632%
پروژه و پایان نامه‌های دانشجويی 3.2258%
مهندسی نرم افزار 1.4925%
++C , C 0.2899%