آمار عمومی - sitecode
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 7 ساعت و 47 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 81 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 81 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
طراحی وب سايت 67
ديگر زبان ها 6
متفرقه 3
مرورگرهای وب و مسنجرها 2
مدیریت محتوای وب 2
اخبار فناوری اطلاعات 1
طراحی وب سايت 19.5335%
ديگر زبان ها 15.0000%
اخبار فناوری اطلاعات 1.7544%
مرورگرهای وب و مسنجرها 1.7391%
متفرقه 0.8086%
مدیریت محتوای وب 0.6711%