آمار عمومی - nooshin88
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 12 ساعت و 4 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 78 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 76 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
طراحی وب سايت 72
مدیریت محتوای وب 4
اينترنت 1
متفرقه 1
طراحی وب سايت 20.6304%
مدیریت محتوای وب 1.3378%
اينترنت 0.4950%
متفرقه 0.2770%