آمار عمومی - فيصل_67
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 4 ساعت و 27 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 27 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 21 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
متفرقه 11
هوش مصنوعی 4
ساختمان داده ها 4
ديگر دروس 3
PHP 2
نرم افزار هاي كاربردي 1
Assembly 1
مدارات الکترونیکی 1
هوش مصنوعی 8.3333%
مدارات الکترونیکی 5.2632%
ديگر دروس 5.0000%
ساختمان داده ها 4.1667%
متفرقه 3.0471%
PHP 2.0000%
Assembly 1.6393%
نرم افزار هاي كاربردي 0.9091%