آمار عمومی - Nasa
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 3روز، 5 ساعت و 49 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 61 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 27 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 2 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
پیام نگار 21
نرم افزار هاي كاربردي 4
مرورگرهای وب و مسنجرها 3
مهندسی نرم افزار 3
كارشناسي 3
اينترنت 2
نرم افزارهای گرافيكی 2
پیشنهادات و انتقادات 2
نرم افزارهاي آماري 2
مدیریت محتوای وب 2
نرم افزارهاي آماري 22.2222%
Ajax 16.6667%
پیام نگار 12.8049%
بانك اطلاعاتي Data Base 5.0000%
مهندسی نرم افزار 4.4776%
نرم افزارهای چند رسانه ای 4.1667%
نرم افزار هاي كاربردي 3.6364%
ذخیره و بازیابی 3.5714%
كارشناسي 3.2967%
پیشنهادات و انتقادات 3.2258%