پنل اس ام اس
صفحه: [1]   پایین
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: خطا در بازگشت وضعیت خروجی برنامم سی پلاس پلاس  (دفعات بازدید: 109 بار)
siavash82ir
کاربر جدید
*

تشكرها : 0
آفلاین آفلاین

تعداد ارسال: 2ديدن مشخصات WWW
« : 28 فروردين 1398,ساعت 17:49:19 »

سلام دوستان

وقتی که من سعی می کنم برنامه را اجرا کنم، خطا میده در خروجی! نمیفهمم برای چیه!! من تمام موارد و نوع متغیرها را بررسی کرده ام اما باز کار نمیکنه.  مردد

راهنمایی میکنین؟  بوسیدن

تشکر

کد:
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
using namespace std;

const int STUDENTS = 10;
const int SCORES = 5;
void namesAndGrades(string name[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]);
void letterGrd (string letter[], int oGrade[]);
void output (string name[], string letter[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]);
void highestGrade(int highScore, string highName, string name[], int oGrade[]);
void searchName(string name[], string search);
void report(string name[], string letter[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]);

int main(){
 int ids[STUDENTS];
 string names[STUDENTS];
 int grades[STUDENTS][SCORES];
 int overGrade[STUDENTS] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 string ltrGrade[STUDENTS];
 int highGrade=0;
 string bestGrade;
 string searchTerm;
 int avg=0;

 namesAndGrades (names, ids, grades, overGrade);
 letterGrd (ltrGrade, overGrade);
 output (names, ltrGrade, ids, grades, overGrade);
 highestGrade (highGrade, bestGrade, names, overGrade);
 searchName (names, searchTerm);
 report (names, ltrGrade, ids, grades, overGrade);

return 0;
}

void namesAndGrades(string name[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]){
 char o;
 ifstream inFile;
 inFile.open("data121.txt");
 if ("data121.txt"){
 for(int x=0; x<STUDENTS; x++){
 inFile >> id[x]>>o;
 getline(inFile, name[x], ',');
 for(int y=0; y<SCORES;y++){
 inFile>>grade[x][y]>>o;
 oGrade[x]+=grade[x][y];
 }
 }
 }
 inFile.close();
}

void letterGrd (string letter[], int oGrade[]){
 for(int i=0;i<STUDENTS;i++){
 if (oGrade[i]>=90)
 letter[i]= "A";
 else if (oGrade[i]<90 && oGrade[i]>=80)
 letter[i]="B";
 else if (oGrade[i]<80 && oGrade[i]>=70)
 letter[i]="C";
 else if (oGrade[i]<70 && oGrade[i]>=60)
 letter[i]="D";
 else if (oGrade[i]<60)
 letter[i]="F";
 }
}

void output (string name[], string letter[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]){
 for (int x=0; x<STUDENTS; x++){
 cout<< id[x]<<" "<<name[x]<<" ";
 for (int y=0; y<SCORES; y++){
 cout<< grade[x][y]<<" ";
 }
 cout<< oGrade[x]<<" "<<letter[x]<<endl;
 }
}

void highestGrade(int bestScore, string highName, string name[], int oGrade[]){
 for (int x=0; x<STUDENTS; x++){
 if (oGrade[x] > bestScore){
 highName = name[x];
 bestScore = oGrade[x];
 }
 }
 cout<<highName<<" "<<bestScore<<endl;
}

void searchName(string name[], string search){
 bool found;
 cout<< "Please enter the name of the student you would like to look up: ";
 getline(cin, search);
 for (int x=0; x<STUDENTS; x++){
 if (name[x]==search){
 found=true;
 break;
 }
 }
 if (found)
 cout<<"Found the record of "<<search<<endl;
 else
 cout<< "No record found"<<endl;
}

void reprot(string name[], string letter[], int id[], int grade[][SCORES], int oGrade[]){
 ofstream outFile;
 outFile.open("report121.txt");
 for (int x=0; x<STUDENTS; x++){
 outFile<<id[x]<<" "<<name[x]<<" ";
 for(int y=0; y<SCORES; y++){
 outFile<<grade[x][y]<<" ";
 }
 outFile<<oGrade[x]<<" "<<letter[x]<<endl;
 }
 outFile.close();
}


خیلی ممنون
خارج شده است

انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران
   

پنل اس ام اس
 خارج شده است
صفحه: [1]   بالا
  چاپ صفحه  
 
پرش به :