هاست پرسرعت
صفحه: [1]   پایین
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: برنامه شطرنج هدیه به همه دوستان  (دفعات بازدید: 2232 بار)
علی برغمدی
Aiapir Team
*

تشكرها : 20
آفلاین آفلاین

جنسيت : پسر
تعداد ارسال: 92


برنامه نویس شرکت آرین


ديدن مشخصات WWW
« : 23 آذر 1388,ساعت 12:21:20 »

کد:

; Barghamadi.ali@gmail.com

org 100h

.model small
.data

  menu db 0dah,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0c2h,4 dup (0c4h),0bfh,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,  
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c3h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0c5h,4 dup (0c4h),0b4h,0dh,0ah,
          db 2 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,4 dup (' '),0b3h,0dh,0ah
          db 2 dup (' '),0c0h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0c1h,4 dup (0c4h),0d9h,"$"
          
     countf db 0
     countr db 0
     countv db 0
     counta db 0
     s db 0  
     chr db ?
     sat db 2
     sot db 5
     x dw ?
     y dw ?
.code
main proc far
    mov ax,@data
    mov ds,ax
  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;   Sarbaz
    mov dh,1
    mov dl,2
    mov bh,0
    mov ah,2
    int 10h
            
    mov ah,09h
    lea dx,menu
    int 21h
    
    mov dh,20
    mov dl,22
    mov bh,0
    mov ah,2
    int 10h
  ; nove mohre    
    mov ah,1
    int 21h
    mov chr,al

    mov ah,1
    int 21h  
    sub al,48
    mov ah,0
    mov x,ax
    mov si,ax

    mov ah,1
    int 21h
    sub al,48
    mov ah,0
    mov y,ax
    mov di,ax  

              
;;;;;;;;;;;;;;;;;

  cmp x,1
   jl exit1
  cmp x,8
   jg exit1
  
  cmp y,8
   jg exit1
  cmp y,1
   jl exit1
  

   mov ax,x
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,y
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,04h
   mov ah,2
   int 21h
  
   mov si,x
   mov di,y
;;;;;;;;;;;;;;;;;; sarbaz
  cmp chr,'s'
   jne l40  
  cmp si,8
   jge l40
  cmp si,1
   je l40
  
  cmp si,2
   je l39  
  
   inc si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
   jmp l37
l39:
   add si,2
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
   ;jmp l40
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  
l37:
  mov si,x
  mov di,y

  cmp si,8
   jge l44
  cmp di,8
   jge l44  
  
   inc si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
l44:
   mov si,x
   mov di,y
  
  cmp si,8
   jge l40
  cmp di,1
   jle l40
  
   dec di  
   inc si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
l40:
    
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fil right high
  
   mov cx,8    
   cmp chr,'f'
   jne exf
righth:  
   inc countf
   cmp si,8
   jge l3
   cmp di,8
   jge l3  
  
   inc si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
    
 loop righth
l3:
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; fil right low
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'f'
  jne exf    
rightl:  
   inc countf
  cmp si,1
   jle l4  
  cmp di,8
   jge l4
  
   dec si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                  
 loop rightl    
l4:
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fil left high
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'f'
  jne exf        
lefth:  
   inc countf
  cmp si,8
   jge l5
  cmp di,1
   jle l5
  
   inc si  
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
 
 loop lefth
l5:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fil left low  
 mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'f'
  jne exf    
leftl:  
   inc countf
   cmp si,1
   jle l6
   cmp di,1
   jle l6  
  
   dec si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
 loop leftl
 
l6:cmp countf,4
   jge exit1  
exf:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; End fil

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rokh   high

  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'r'
  jne exr
  
rokhhigh:        
   inc countr
   cmp si,8
   jge l7
  
   inc si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                      
  loop rokhhigh
l7:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rokh down  
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'r'
  jne exr
rokhdown:        
   inc countr
   cmp si,1
   jle l8
  
   dec si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                      
  loop rokhdown
l8:      
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rokh right
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'r'
  jne exr
rokhright:        
   inc countr
   cmp di,8
   jge l9
  
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                      
  loop rokhright
l9:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rokh left
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'r'
  jne exr
rokhleft:      
   inc countr
   cmp di,1
   jle l10
  
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                      
  loop rokhleft
l10:
 cmp countr,4
 jge exit1        
exr:          

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; vazir zarb right high
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
 cmp chr,'v'
  jne exv  
zhigh:  
   inc countv
   cmp si,8
   jge l11
   cmp di,8
   jge l11  
  
   inc si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
   loop zhigh
l11:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; vazir zarb right down
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
zdown:  
   inc countv
  cmp si,1
   jle l12  
  cmp di,8
   jge l12  
 
   dec si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                    
   loop zdown    
l12:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; vazir zarb left high
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
zlefth:  
   inc countv
  cmp si,8
   jge l13
  cmp di,1
   jle l13  
  
   inc si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
 loop zlefth
l13:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; vazir zarb left low
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
zleftl:  
   inc countv
  cmp si,1
   jle l14
  cmp di,1
   jle l14  
  
   dec si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
    
 loop zleftl    
l14:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; vazir high
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
vrhigh:        
   inc countv
  cmp si,8
   jge l15
  
   inc si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
  loop vrhigh
l15:
;:::::::::::::::::::::::::: Vazir Down
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
vrdown:        
   inc countv
   cmp si,1
   jle l16
  
   dec si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
   loop vrdown
l16:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Vazir Right
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
vrright:        
   inc countv
   cmp di,8
   jge l17
  
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                      
  loop vrright
l17:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Vazir left
  mov si,x
  mov di,y
  mov cx,8
vrleft:        
   inc countv
   cmp di,1
   jle l18
  
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
  
  loop vrleft
l18:
cmp countv,8
   jge exit1    
exv:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; asb (row)si+2 (col)di+1

  cmp chr,'a'
   jne exa  
  
  cmp si,7
   jge l21
  cmp di,7
   jg l21
  
   inc counta
   inc si
   inc si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h
                  
l21:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  asb (row)si+1 (col)di+2
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,7
   jg l22
 cmp di,7
   jge l22
    
   inc counta
   inc si
   inc di
   inc di
  
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h                      
l22:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  asb (row)si+2 (col)di-1
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,7
   jge l23
 cmp di,1
   jle l23
  
   inc counta
   inc si
   inc si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
  
l23:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; asb (row)si+1 (col)di-2
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,7
   jg l24
 cmp di,2
   jle l24
    
   inc counta
   inc si
   dec di
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h    
                        
l24:  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; asb (row)si-2 (col)di+1
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,2
   jle l25
 cmp di,7
   jg l25
  
   inc counta
   dec si
   dec si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                        
l25:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  asb (row)si-1 (col)di+2
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,1
   jle l26
 cmp di,7
   jge l26
  
   inc counta
   dec si
   inc di
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                    
l26:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  asb (row)si-2 (col)di-1
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,2
   jle l27
 cmp di,1
   jle l27
  
   inc counta
   dec si
   dec si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                      
l27:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; asb (row)si-1 (col)di-2
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,1
   jle l28
 cmp di,2
   jle l28  
  
   inc counta
   dec si
   dec di
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                    
l28:      
cmp counta,8
je exit1    
exa:
;:::::::::::::::::::::: Shah High
 cmp chr,'h'
   jne exh
        
 cmp si,8
   jge l29
  
   inc si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                      
l29:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah down      
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,1
   jle l30
  
   dec si
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
  
l30:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah Right      
  mov si,x
  mov di,y
 cmp di,8
   jge l31  
  
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
  
l31:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah Left      
  mov si,x
  mov di,y
 cmp di,1
   jle l32
  
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
    
l32:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah high-z-right
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,8
   jge l33
 cmp di,8
   jge l33
  
   inc si
   inc di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
                            
l33:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah high-z-Left
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,8
   jge l34
 cmp di,1
   jle l34
  
   inc si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
  
l34:  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah down-z-Left
  mov si,x
  mov di,y  
 cmp si,1
   jle l35
 cmp di,1
   jle l35
  
   dec si
   dec di
   mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  
  
l35:  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Shah Down-z-Right
  mov si,x
  mov di,y
 cmp si,1
   jle l36
 cmp di,8
   jge l36
  
   inc di
   dec si
    mov ax,si
   mul sat
   mov dh,al
   mov ax,di
   mul sot
   mov dl,al
   mov bh,0
   mov ah,2
   int 10h
  
   mov dl,'*'
   mov ah,2
   int 21h  

l36:        
exh:
    
exit1:
    mov ax,4c00h
    int 21h    

ret
« آخرين ويرايش: 23 آذر 1388,ساعت 12:45:07 توسط كياني » خارج شده است

كیانی
مديريت سايت
*****

تشكرها : 172
آفلاین آفلاین

جنسيت : پسر
تعداد ارسال: 1341


اليس الله بكاف عبده ؟!


ديدن مشخصات WWW
« پاسخ #1 : 23 آذر 1388,ساعت 12:48:37 »

سلام
خدا قوت.
اگه برنامه ها رو بين تگ كد (#) ويرايشگر بزاريد خيلي بهتره و شكل جالبتري پيدا ميكنه كه با اجازه تون تاپيك اصلاح شد.
با تشكر فراوان.

يا علي
خارج شده است

" فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر (قصص 24) * اللهم عجل لوليك الفرج"

جستجو | قوانين انجمن | عضویت در تیم آیاپیر | دانشنامه تخصصی کامپیوتر | خرید کنتاکتور | سامانه پیامک ملی
انجمن تخصصی استادان و دانشجویان کامپیوتر ایران
   

هاست پرسرعت
 خارج شده است
صفحه: [1]   بالا
  چاپ صفحه  
 
پرش به :