آمار عمومی - javadf
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 10 ساعت و 39 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 18 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 12 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
نرم افزارهای گرافيكی 11
متفرقه 3
++C , C 1
Microsoft Windows 1
پیام نگار 1
موبایل و تبلت 1
نرم افزارهای گرافيكی 9.3220%
موبایل و تبلت 1.0309%
متفرقه 0.8310%
پیام نگار 0.6098%
Microsoft Windows 0.4926%
++C , C 0.2899%