آمار عمومی - sepehr70
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 10 ساعت و 38 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 54 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 19 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
++C , C 20
C#.net 19
SQL SERVER 11
ASP.net 4
SQL SERVER 10.3774%
C#.net 7.9167%
++C , C 5.7971%
ASP.net 2.2857%