آمار عمومی - samannorallahy
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 9 ساعت و 41 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 14 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 11 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 1 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
C#.net 5
ذخیره و بازیابی 2
ساختمان داده ها 2
++C , C 1
ASP.net 1
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1
SQL SERVER 1
كارشناسي 1
ذخیره و بازیابی 7.1429%
C#.net 2.0833%
ساختمان داده ها 2.0833%
نرم افزارهای امنيتی،آنتی ویروسها 1.3514%
كارشناسي 1.0989%
SQL SERVER 0.9434%
ASP.net 0.5714%
++C , C 0.2899%