آمار عمومی - abdullah20
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 29 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 4 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 4 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
ASP.net 1
C#.net 1
SQL SERVER 1
NET. 1
NET. 3.8462%
SQL SERVER 0.9434%
ASP.net 0.5714%
C#.net 0.4167%