آمار عمومی - تقدسی
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 10روز، 13 ساعت و 58 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 380 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 154 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 1 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 8 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
++C , C 50
شبكه 28
متفرقه 21
C#.net 20
اينترنت 17
امنيت در شبكه 15
ساختمان داده ها 14
نرم افزارهای گرافيكی 13
موبایل و تبلت 13
VB.net 11
J2EE 100.0000%
ORACLE 40.0000%
Mobile Programing 40.0000%
نرم افزارهاي آماري 33.3333%
شبیه سازی 28.5714%
امنيت در شبكه 23.0769%
CSS 22.2222%
نرم افزارهای چند رسانه ای 20.8333%
ديگر دروس 18.3333%
Assembly 18.0328%