آمار عمومی - M.D
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 13 ساعت و 5 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 19 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 7 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
C#.net 12
طراحی وب سايت 3
Java 2
SQL SERVER 2
Java 5.7143%
C#.net 5.0000%
SQL SERVER 1.8868%
طراحی وب سايت 0.8596%