آمار عمومی - bahar2012
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 4 ساعت و 11 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 7 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
C#.net 5
SQL SERVER 2
C#.net 2.0833%
SQL SERVER 1.8868%