آمار عمومی - hani
مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها: 11 ساعت و 37 دقیقه.
مجموع ارسال ها: 25 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده: 15 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجا شده توسط کاربر : 0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها : 0 آراء
نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
زمان روز
انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور
موبایل و تبلت 6
پیام نگار 4
متفرقه 4
مشاوره تحصیلی و شغلی 3
كارشناسی ارشد 2
++C , C 1
اينترنت 1
نرم افزارهای گرافيكی 1
ریاضیات و آمار 1
مدار منطقی و معماری کامپیوتر 1
ریاضیات و آمار 6.2500%
موبایل و تبلت 6.1856%
مدار منطقی و معماری کامپیوتر 3.1250%
عملكرد سيستم عامل 2.9412%
كارشناسی ارشد 2.8986%
مشاوره تحصیلی و شغلی 2.7027%
پیام نگار 2.4390%
متفرقه 1.1080%
نرم افزارهای گرافيكی 0.8475%
اينترنت 0.4950%